REGIONALNY ZWIĄZEK PRACODAWCÓW W ŁODZI

p1.png

STATUT REGIONALNEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW W ŁODZI

Rozdział I

Przepisy ogólne

§1

 • 1.Organizacja nosi nazwę Regionalnego Związku Pracodawców w Łodzi i zwana jest w dalszej części Statutu „Związkiem”.
 • 2.Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55/91 poz. 235 z późniejszymi zmianami).
 • 3.Związek działa również w oparciu o ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską konwencje międzynarodowe dotyczące pracodawców i pracobiorców jako partnerów społecznych.

§2

 • 1.Siedzibą Związku jest miasto Łódź.
 • 2.Związek może posiadać odznakę członkowską i honorową według wzoru przyjętego przez Walne Zgromadzenie i zatwierdzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 3.Związek prowadzi swoją działalność na terenie województwa łódzkiego.
 • §3
 • 1.Związek ma osobowość prawną
 • 2.Związek jest organizacją samorządną i niezależną w swojej działalności statutowej od organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.
 • §4
 • Związek może przystępować do krajowych i międzynarodowych organizacji pracodawców, konfederacji i federacji oraz tworzyć terenowe i branżowe jednostki organizacyjne.
 • Rozdział II
 • Cele i formy działania
 • §5
 • 1.Podstawowym zadaniem Związku jest:
 • 1)ochrona praw oraz reprezentowanie interesów zrzeszonych Członków wobec administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz związków zawodowych,
 • 2)współpraca z administracją samorządową oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia i realizacji lokalnego prawa gospodarczego i podatkowego,
 • 3)współpraca z władzami lokalnymi w rozwiązywaniu problemów dotyczących społecznych warunków pracy oraz zmniejszenia bezrobocia.
 • 2.Związek realizuje swoje cele i zadania przez:
 • 1)uczestnictwo w prowadzeniu rokowań zbiorowych, zawieraniu umów zbiorowych pracy i innych porozumień,
 • 2)prowadzenie doradztwa prawnego i organizacyjnego na rzecz Członków,
 • 3)reprezentowanie Członków przed organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego.
 • 4)prowadzenie działalności szkoleniowej, wystawienniczej, seminariów, sympozjów, konferencji i kongresów itp.
 • 5)prowadzenie studiów i badań, gromadzenie i przekazywanie informacji z zakresu prawa, ekonomii i organizacji.
 • 6)prowadzenie działalności wydawniczej i popularno-naukowej
 • 7)prowadzenie badań rynku, doradztwa ekonomicznego na rzecz członków, wykonywanie ekspertyz.
 • 8)uczestnictwo w komisjach, zespołach i innych organach, których zakres działalności jest zgodny z celami statutowymi Związku.
 • 9)prowadzenie działalności integrującej Członków Związku.
 • 10)współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi i ośrodkami akademickimi w zakresie prowadzenia badań, analiz społeczno - gospodarczych
 • 11)prowadzenie działalności w zakresie edukacji pozaszkolnej.
 • 3.Swoje cele statutowe Związek może realizować także poprzez prowadzenie działalności gospodarczej, samodzielnie lub z innymi podmiotami na podstawie umów cywilno-prawnych. Dochód osiągnięty z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych Związku.
 • Rozdział III
 • Członkowie, ich prawa i obowiązki
 • §6
 • Członkostwo w Związku jest dobrowolne.
 • §7
 • Członkowie Związku dzielą się na:
 • 1)Członków zwyczajnych
 • 2)Członków zbiorowych
 • 3)Członków honorowych
 • §8
 • 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą, korporacje zawodowe, organizacje i inne podmioty, które są pracodawcami w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy.
 • 2.Członkiem zbiorowym może być organizacja przedsiębiorców lub inna instytucja realizująca cele Związku, zrzeszająca osoby fizyczne lub prawne deklarujące wolę współpracy.
 • 3. Godność Członka honorowego nadawana jest przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Związku, osobie fizycznej lub prawnej szczególnie zasłużonej dla Związku.
 • §9
 • 1.Członkowie zwyczajni oraz zbiorowi mają prawo do:
 • 1) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Związku
 • 2) występowania bezpośrednio do organów Związku z wnioskami dotyczącymi jego działalności.
 • 3) odwoływania we własnych sprawach do Walnego Zgromadzenia od uchwał Zarządu Związku.
 • 2.Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
 • 1)przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał organów Związku
 • 2)regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Związku.
 • 3.Członek zbiorowy zobowiązany jest do:
 • 1)przestrzegania Statutu, regulaminów, uchwał i postanowień organów Związku
 • 4.Członek zbiorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.

§10

Decyzje w kwestii przyjęcia Członka zwyczajnego oraz członka zbiorowego podejmuje Zarząd Związku.

§11

 • 1.Członek honorowy ma prawo do:
 • 1)uczestnictwa w całokształcie działalności Związku
 • 2)udziału w posiedzeniach Zarządu, z głosem doradczym
 • 2.Członek honorowy ma obowiązek:
 • 1)uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym
 • 2)promować działalność Związku
 • 3.Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.

§12

Członkostwo zwyczajne w Związku ustaje na skutek:

 • 1.dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Związku , zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Związku.
 • 2.zakończenia prowadzenia działalności opisanej w §8 statutu
 • 3.utraty statusu pracodawcy
 • 4.skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy lub z powodu działalności niezgodnej ze Statutem Związku
 • §13
 • W przypadkach określonych w §12 p. 4 decyzje podejmuje Zarząd Związku w formie uchwały.
 • §14
 • Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały
 • §15
 • Członkowstwo zbiorowe w Związku ustaje na skutek zgodnego oświadczenia stron, tj, Zarządu Związku oraz umocowanych przedstawicieli Członka lub rezygnacji z dalszej współpracy złożonej przez Członka lub Zarząd Związku.
 • Rozdział IV
 • Organy Związku
 • § 16
 • Organami Związku są:
 • 1.Walne Zgromadzenie
 • 2.Komisja Rewizyjna
 • 3.Zarząd
 • § 17
 • 1.Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat. Zarząd i Komisja Rewizyjna są wybierane przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów
 • 2.Walne Zgromadzenie może jednomyślnie podjąć uchwałę o głosowaniu jawnym przy powołaniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 18

 • 1.Uchwały Komisji Rewizyjnej i Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecność co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania
 • 2.Komisja Rewizyjna i Zarząd mogą podjęć uchwałę o głosowaniu tajnym.
 • § 19
 • W przypadku ustąpienia, skreślenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, skład osobowy organu jest uzupełniany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
 • Walne Zgromadzenie
 • § 20
 • Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Związku. W Walnym zgromadzeniu biorą udział:
 • 1.Członkowie zwyczajni, głosem stanowiącym
 • 2.Członkowie honorowi głosem doradczym

§ 21

 • 1.Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne
 • 2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane raz w roku w terminie do pięciu miesięcy roku następnego po roku sprawozdawczym. Rokiem sprawozdawczym Związku jest rok kalendarzowy.
 • 3.Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz.
 • 4.Prezydium Walnego Zgromadzenia wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 • 5.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd :
 • 1)z inicjatywy własnej
 • 2)na wniosek co najmniej 1/3 członków Związku
 • 3)na wniosek Komisji Rewizyjnej
 • 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Komisję Rewizyjną jeżeli Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia w przewidzianym terminie.
 • 7.Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie do 3 miesięcy od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w pkt.5. podpunkty 2 i 3 niniejszego paragrafu.
 • 8.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.
 • 9.O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd powiadamia Członków co najmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia w formie:
 • -listu poleconego lub na adres e-mailowy Członka za zwrotnym potwierdzeniem,
 • -ogłoszenia w siedzibie Związku i na stronie internetowej Związku.
 • § 22

  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

  • 1.Uchwalanie Statutu Związku i jego zmian
  • 2.Uchwalanie regulaminu organów i struktur organizacyjnych Związku
  • 3.Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  • 4.Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Związku.
  • 5.Ustalanie wysokości składek członkowskich
  • 6.Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku.
  • 7.Uchwalanie strategii działań Związku
  • 8.Ustalanie wysokości kwoty do jakiej Zarząd może zaciągać zobowiązania bez zgody Walnego Zgromadzenia.
  • 9.Podejmowanie uchwał w sprawach odwołań od decyzji i uchwał Zarządu
  • 10.Zatwierdzania budżetu i programu działania Związku
  • 11.Udzielanie absolutorium Zarządowi Związku
  • 12.Określanie składu liczbowego organów Związku na daną kadencję
  • 13.Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego lub ruchomego o wartości przekraczającej 50 000 zł.
  • 14.Podejmowanie na wniosek Zarządu uchwał w sprawie powołania lub likwidacji terenowych jednostek organizacyjnych oraz w sprawie ich struktury organizacyjnej.
  • 15.Podejmowanie uchwał w sprawie powołania i likwidacji sekcji tematycznych.
  • 16.Podejmowanie uchwał o nadaniu godności Członka honorowego.
  • Komisja Rewizyjna
  • § 23
  • 1.Komisja Rewizyjna jest organem Związku nadzorującym jego pracę w okresie miedzy posiedzeniami Walnego Zgromadzenia.
  • 2.Komisja rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie i składać się może z 3 - 7 osób. Komisja ze swojego grona wybiera Przewodniczącego i Zastępców.
  • 3.Wygaśnięcie mandatu członka Komisji rewizyjnej następuje w razie:
  • 1)Rezygnacji z pełnienia funkcji
  • 2)Odwołania członka przez Walne Zgromadzenie
  • 3)Śmierci
  • 4.Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w roku i są zwoływane przez jej Przewodniczącego.
  • 5.Posiedzeniom Komisji Rewizyjnej przewodniczy Przewodniczący lub umocowany Zastępca.

  § 24

  Komisja rewizyjna ma prawo:

  • 1.Wnioskować do Zarządu Związku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  • 2.Zwoływanie Walnego Zgromadzenia w razie nie zwołania go przez Zarząd w przewidzianym terminie
  • 3.Sprawować funkcje kontrolne oraz występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych i żądać wyjaśnień.
  • 4.Składać na Walnym Zgromadzeniu wnioski o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi a także o odwołanie Członka Zarządu.

  Zarząd

  • § 25
  • 1.Zarząd jest organem wykonawczym Związku. Kieruje działalnością Związku zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje Związek na zewnątrz i jest odpowiedzialny przed Walnym Zgromadzeniem.
  • 2.Zarząd może się składać z 3-9 Członków.
  • 3.Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu w składzie Prezes Zarządu, Wiceprezes oraz Sekretarz, które kieruje pracami Zarządu. Pozostali członkowie Zarządu pełnią funkcje Wiceprezesów i odpowiadają za realizację zadań Związku przydzielonych im przez Prezydium Zarządu.
  • 4.Zarząd może zawiesić z ważnych przyczyn działalność Członka Zarządu i wnioskować do Walnego Zgromadzenia o jego odwołanie.
  • 5.Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
  • 6.W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział Przewodniczący Oddziałów i Sekcji tematycznych.
  • § 26
  • Do zakresu działania Zarządu należy:
  • 1.Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia
  • 2.Przygotowywanie projektów budżetu Związku i programów działania.
  • 3.Zarządzanie majątkiem Związku
  • 4.Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego o wartości nie przekraczającej kwoty wynikającej z upoważnienia Walnego Zgromadzenia.
  • 5.Podejmowanie samodzielnych decyzji w przedmiocie zaciągnięcia zobowiązań i realizacji należności wynikających ze zwykłego zarządu.
  • 6.Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań do wysokości kwoty ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
  • 7.Zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  • 8.Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
  • 9.Opracowywanie projektów regulaminów organów Związku i struktur organizacyjnych oraz przedkładanie w/w projektów Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.
  • 10.Nadzór i koordynacja działalności Zarządów Oddziałów Związku.
  • 11.Występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o nadanie godności Członka honorowego Związku.
  • 12.Podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów
  • 13.Podejmowanie decyzji w sprawie utworzenia Biura Związku, którego kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy jest Prezes Zarządu.
  • 14.Określanie liczby delegatów na walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Pracodawców reprezentujących poszczególne Oddziały.
  • 15.Egzekwowanie obowiązków członkowskich w tym opłacania składek w ustalonej wysokości .
  • 16.Podejmowanie decyzji w sprawie indywidualnej wysokości składek na wniosek Członka Związku.

  Rozdział V

  Struktury terytorialne

  §27

  • 1.Walne Zgromadzenie może powoływać Oddziały
  • 2.Wniosek o powołanie struktur wymienionych w pkt.1 opracowuje Zarząd i przedkłada projekt na Walne Zgromadzenie
  • 3.Organami Oddziału są:
  • 1)Zebranie Członków Oddziału
  • 2)Zarząd Oddziału
  • 4.Zebranie Członków Oddziału zwołuje:
  • 1)Zarząd Oddziału
  • 2)Zarząd Regionalnego Związku Pracodawców z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 Członków Oddziału.
  • 5.Do kompetencji Zebrania Członków Oddziału należą sprawy dotyczące funkcjonowania Oddziału:
  • 1)Wybór i odwoływanie członków Zarządu Oddziału w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów
  • 2)Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału
  • 3)Uchwalanie strategii działania Oddziału
  • 4)Zatwierdzania budżetu i programów działania Oddziału
  • 5)Określanie stanu liczbowego Zarządu na każdą kadencję
  • 6)Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału
  • 7)Udzielanie i odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału
  • 8)Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Pracodawców
  • 6.Zarząd Oddziału:
  • 1)Zarząd jest organem wykonawczym. Kieruje działalnością Oddziału, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Związku i Zebrania Członków Oddziału reprezentuje go na zewnątrz i jest odpowiedzialny przed Walnym Zgromadzeniem
  • 2)Zarząd może się składać z 3-5 członków
  • 3)Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu Oddziału.
  • 4)Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu
  • 7.Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
  • 1)Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Związku i Zebrania Członków Oddziału
  • 2)Przygotowanie projektu budżetu i programów działania Oddziału
  • 3)Zarządzanie majątkiem Oddziału w zakresie zwykłego zarządu, inne formy zarządzania majątkiem wymagają decyzji Zarządu Związku.
  • 4)Zwoływanie zebrania Członków Oddziału.
  • 5)Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zebraniu Członków Oddziału
  • 6)Powołanie Biura Oddziału którego kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy jest Prezes Zarządu Oddziału
  • 7)Przyjmowanie Członków zwyczajnych i występowanie z wnioskiem do Zarządu Związku w sprawie członkowstwa honorowego.
  • 8)Przedkładanie okresowych sprawozdań z działalności Zarządowi Związku
  • 9)Podejmowanie samodzielnych decyzji, których skutek działa w obrębie terytorium Oddziału.

  Rozdział VI

  Majątek i fundusze

  § 28

  Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

  § 29

  Źródłami powstawania majątku Związku są:

  • 1.Składki członkowski
  • 2.Darowizny, zapisy i spadki
  • 3.Wpływy z działalności statutowej Związku (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Związku)
  • 4.Wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek
  • 5.dotacje

  § 30

  Wysokość składek oraz zasady ich rozliczania między Oddziałami a Związkiem ustala Walne Zgromadzenie.

  § 31

  Składki członkowskie powinny być uiszczane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci Członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na Członka Związku.

  § 32

  Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  § 33

  Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich spraw w przedmiocie praw i zobowiązań majątkowych Związku wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu.

  Rozdział VII

  Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku

  § 34

  • 1.Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosownia.
  • 2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku, Walne Zgromadzenie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Związku.
  • 3.W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Związku, nieuregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy obowiązujące.
  • Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
  • Bogdan Gajzlerowicz